Algemene Voorwaarden

  

Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven:

Opdrachtnemer: Buro Coen

Opdrachtgever: de wederpartij van Buro Coen

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening van opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 1: Toepassing van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst zijn de bepalingen van titel 7 afdeling 2 boek 6 Burgerlijk Wetboek van toepassing, voor zover niet anders overeengekomen.

Artikel 3: RVOI-2001

 1. In afwijking op RVOI-2001 gelden de volgende bepalingen:
 2. Op de overeenkomst is de RVOI-2001 inclusief bijlage K van toepassing voor zover niet anders overeengekomen.

a. In afwijking op artikel 5 lid 4 uit RVOI-2001 zijn de bepalingen in artikel 10 uit de vigerende algemene voorwaarden van Buro Coen van toepassing.

b. In afwijking op artikel 5 lid 11 uit RVOI-2001 dient bij beëindiging van de opdracht opdrachtgever in het bezit te stellen van alle documenten die nodig zijn voor het compleet maken van de begroting of andere diensten en producten in de overeenkomst.

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer recht bepaalde werkzaamheden te verrichten door derden.
 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Optreden als gemachtigde

 1. Overeenkomstig met artikel 7 lid 1 uit RVOI-2001: "Opdrachtnemer treedt op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvoor schriftelijk heeft aangewezen. Het ontbreken van een schriftelijke machtiging kan niet worden tegengeworpen, indien en voor zover opdrachtnemer bewijst dat de opdrachtgever anderszins uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, dan wel dat de opdrachtnemer het optreden als gemachtigde uit de gegeven omstandigheden of de aard van de opdracht voortvloeit.

Artikel 7: Honorarium

 1. Partijen dienen bij het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium overeen te komen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling deint te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag al worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever het geld van een geldvordering incassokosten verschuldigd.  

Artikel 9: Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te alle tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk voor door opdrachtnemer geleverde diensten en producten. In geval het door opdrachtnemer geleverde product een calculatie is geeft opdrachtnemer inzicht in de kostprijs, maar bepaald opdrachtgever de commerciële eindprijs op basis van eigen kunde.
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking op RVOI-2001 is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe schade te allen tijde beperkt tot maximaal 50% van de het door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening te brengen netto bedrag op basis van de overeenkomst.  
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.